Attractions

วังน้ำเขียว ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

 

1. การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ และ
แหล่งวัฒนธรรม เพื่อการพักผ่อน และการเรียน
รู้ วิชาการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลิด
เพลินและสุนทรียภาพมี ความรู้ต่อการรักษาคุณ
ค่าและคุณภาพชีวิตที่ดี มีสำนึกต่อการรักษาสิ่ง
แวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

หมายถึงการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ในแหล่ง ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและ
แหล่งวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ โดยมีกระ
บวนการเรียนรู้ร่วมกันของ ผู้เกี่ยวข้องภายใต้
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่าง
มีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้ เกิดจิต สำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน


3. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรมสวนเกษตรวนเกษตรฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อชื่นชม
ความสวยงามความสำเร็จ และเพลิดเพลิน ในแหล่งเกษตรกรรมนั้น บนพื้นฐานการท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น


4. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานประเพณี
ต่างๆ ในรอบปี ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ได้
รับความเพลิดเพลิน ตื่นตาตื่นใจในสุนทรีย์ศิลป์มีความ
รู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น บน
พื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และมีจิต
สำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและ สภาพแวด
ล้อมโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมการจัดการ

 

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ::
เป็นอ่างเก็บน้ำ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 และ หมู่ 12
ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา อยู่ในความดูแลของกรม
ชลประทาน และอยู่ระหว่างการประสานงาน
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป 
ประชาชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคบริโภค และการพักผ่อยหย่อนใจ
เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา
จะเห็นวิวทิวทัศน์ของ แนวสันเขายาวอย่าง
สวยงาม

ไร่ธันยพร
ศูนย์ทัศนศึกษา พัฒนาการเกษตรและชมทิวทัศน์ที่
สวยงามของ อำเภอวังน้ำเขียว ทั้งไร่องุ่นและไร่ส้ม มีวัวพันธุ์ฮินดูบราและจำหน่ายสินค้าเกษตรเขาแผงม้า ::
เขาแผงม้าในอดีต เคยเป็นป่าผืนเดียวกับเขาใหญ่
ซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด
อาศัยอยู่อย่างชุกชุม เป็นต้นน้ำของลำห้วยหลาย
สายไหลรวมกันเป็นลำพระเพลิง ต่อมาชาวบ้านจาก
ที่ต่างๆ อพยพเข้ามาบุกเบิก หักร้างถางพง ล่าสัตว์
ตัดต้นไม้ ถือครองที่ดินในบริเวณเขาแผงม้ามากขึ้น
และมีการใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากในการทำเกษตร ผืน
ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ จึงกลายสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ::
เป็นศูนย์วิจัยพันธุ์ไม้ในเขตป่าภาคอีสานและ
เปิดให้หมู่คณะที่สนใจมาจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาเชิงนิเวศอยู่ริมเส้น ทาง หลวง หมาย
เลข 304 (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) ระยะ
ทาง 57 กิโลเมตรจากตัวเมือง มีพื้นที่ประ
มาณ 78 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นป่า
ดิบแล้งและป่าเต็งรัง พบสัตว์ป่าหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นหมูป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้าพระยาลอ
และนกต่าง ๆ หากได้มีโอกาสปีนขึ้นไปบนยอดหอคอยสูงเหนือระดับยอดไม้ที่ทางสถานี
สร้างขึ้น จะมอง เห็นผืนป่าเขียวขจีอันกว้างใหญ่รายล้อมอยู่รอบตัวตลอดจนเห็น เขาแผง
ม้าที่อยู่ไกลออกไป อากาศที่นี่เย็นสบายตลอดปี มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหลายเส้น
ทางซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 3 ชั่วโมง